photos:

Xiamen University's photos
Xiamen City's photos
Boston Fine Arts Museum
Visit Boston
Snow Mountains


Playing Soccer

For more pictures go to: g2pc1.bu.edu/~xbhuang